l'amortització ordinària dins l'any 2018 sumarà un import total de 4.176.697 €
El pressupost per l'any 2019 de l'Ajuntament d'Inca serà de 27.877.008 €, aquest fet suposa un increment del 0,75% respecte al passat any; i 27.311.818 € en l'estat de despeses, el que representa un decrement d'un 1,28%
Al pressupost del 2019 es considera estratègic crear un model de ciutat amable, centrada a les persones i el seu entorn. En aquest sentit, es preveu un augment del 16% - 165.000 euros.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 19/11/2018 - 11:55:00
Des de l'equip de govern veuen positiu que, malgrat tot hi hagi un descens de la despesa i l'amortització de capital, es pugui realitzar una pujada de la inversió un 119%.

L'Ajuntament d'Inca presenta uns pressuposts per l'any 2019 centrat en les persones i el manteniment de la ciutat. El pressupost per l'any 2019 de l'Ajuntament d'Inca serà de 27.877.008 euros, aquest fet suposa un increment del 0,75% respecte al passat any; i 27.311.818,16 euros en l'estat de despeses, el que representa un decrement d'un 1,28%. Així, les línies estratègiques dels comptes se centren en la promoció de les polítiques socials, la neteja viària i la recollida de residus. Segons l'equip de govern el pròxim any la prioritat són les persones i el seu entorn. Així mateix, cal subratllar que hi haurà una contenció de la pressió fiscal amb caràcter general i la minoració en el pagament de la quota en la taxa de clavegueram i fems.

Segons els serveis tècnics, des del punt de vista econòmic, els comptes consolidats de l'exercici 2019 són els millors dels darrers quatre anys, ja que es presenten amb un superàvit consolidat. El deute baixa un 64% d'amortització anual en 4 anys. Aquesta mesura és possible perquè és quan la institució compta amb més liquiditat – 15 milions d'euros. Cal subratllar que el capítol I de personal, el que tradicionalment és el més alt, tendrà un descens d'un milió d'euros. Aquest fet es deu al traspàs de la Residència Miquel Mir a l'IMAS del Consell de Mallorca.

Segons els serveis tècnics, des del punt de vista econòmic, els comptes consolidats de l'exercici 2019 són els millors dels darrers quatre anys, ja que es presenten amb un superàvit consolidat.

Paral·lelament a la baixada es produeix una recuperació dels drets laborals dels treballadors municipals amb l'increment de 340.000 euros per al pagament del 40% de la carrera professional; segons l'acord assolit amb els treballadors i els representants sindicals. També, destaca la pujada de 800.000 euros al capítol d'inversió. Des de l'equip de govern veuen positiu que, malgrat tot hi hagi un descens de la despesa i l'amortització de capital, es pugui realitzar una pujada de la inversió un 119%.

En el cas de les polítiques socials, l'Ajuntament presenta un increment d'un 33% de la partida destinada al menjador social i la creació d'una plaça de tècnica d'igualtat. Així mateix es destina una partida nova per a l'elaboració d'un pla de drogues i es contempla la implementació de nous programes i col·laboracions amb nous projectes socials. La seguretat ciutadana també està inclosa dins els eixos destacats dels comptes del 2019. Així, per tal de garantir la seguretat ciutadana, millorar la mobilitat i la gestió del trànsit, assegurar l'atenció de les situacions d'emergències i ampliar el grau de compliment de les ordenances municipals es preveu la creació de sis noves places de policia.

De la mateixa manera es pretén continuar amb el suport a les entitats socials, culturals i educatives, als clubs esportius i les entitats juvenils, i a tot el teixit associatiu de la ciutat. Mantenir la promoció social, cultural i econòmica de la ciutat a través de l'organització de fires, festes i de diversos esdeveniments, campanyes i activitats lúdiques, culturals, esportives, educatives i de promoció de l'economia local. L'objectiu amb aquestes mesures és que Inca sigui més dinàmica des del punt de vista social i també des del punt de vista econòmic. Per això, es continuaran en les iniciatives transversals per atreure visitants, tal com s'ha fet als darrers exercicis pressupostaris.

Al pressupost del 2019 es considera estratègic crear un model de ciutat amable, centrada a les persones i el seu entorn. En aquest sentit, es preveu un augment del 16% - 165.000 euros – per millorar la neteja. També es continuarà amb la implementació del nou sistema de recollida de residus per arribar als objectius que marca la normativa. En la línia de millora del municipi, s'augmenta en 770.000 euros el Capítol VI d'Inversions per a iniciar la reforma de la plaça Mallorca. Igualment es contemplen diverses accions encaminades a tenir cura de la conservació del patrimoni i de l'embelliment urbà.

Aquest pressupost és, segons els tècnics municipals rigorós i prudent, a banda de garantir les principals magnituds d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera genera capacitat d'inversió i permet complir amb els terminis de pagament a proveïdors. Dins l'any 2018 s'ha previst l'amortització anticipada de la pràctica totalitat dels préstecs que l'Ajuntament té contrets amb les entitats financeres. Aquesta amortització anticipada, juntament amb l'amortització ordinària dins l'any 2018 sumarà un import total de 4.176.697,41 euros.

Una vegada finalitzada la legislatura el deute tindrà un caràcter merament residual o testimonial, col·locant les finances municipals plenament sanejades i situant a l'Ajuntament d'Inca en una situació privilegiada per cometre amb èxit els grans reptes dels anys vinents. El deute de l'Ajuntament d'Inca a 1 de gener de 2019 serà previsiblement d'uns 2.618.937,22 euros i se situa amb escreix dins els paràmetres marcats pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, suposant un 9,5% d'endeutament dels ingressos corrents.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado